Từ điển Dict9
EV

thew Tiếng Anh là gì?

ENthew
Danh từ số nhiều
cơ; bắp thịt; gân
sức mạnh tinh thần; phẩm cách; nhân cách