Từ điển Dict9
EV

thickheaded Tiếng Anh là gì?

ENthickheaded
Tính từ
đần độn; ngu xuẩn