Từ điển Dict9
EV

thickskin Tiếng Anh là gì?

ENthickskin
Danh từ
kẻ vô tình; đồ mặt trơ