Từ điển Dict9
EV

thingy Tiếng Anh là gì?

ENthingy
Danh từ
(thgt) người (vật) mà ta không biết tên hoặc quên tên hoặc không muốn nêu tên