Từ điển Dict9
EV

thinking-cap Tiếng Anh là gì?

ENthinking-cap
Danh từ
put one′s thinking-cap on?
(khẩu ngữ)
cố suy nghĩ để giải quyết