Từ điển Dict9
EV

thinner Tiếng Anh là gì?

ENthinner
Danh từ
(cách viết khác thinners)
chất pha loãng (sơn…)