Từ điển Dict9
EV

third degree Tiếng Anh là gì?

ENthird degree
Danh từ
sự tra khảo (để buộc cung khai)