Từ điển Dict9
EV

third degree burn Tiếng Anh là gì?

ENthird degree burn
Danh từ
sự bỏng cấp ba (bỏng rất nặng ở da)
Tính từ
bị bỏng cấp ba (ở da)