Từ điển Dict9
EV

third-party insurance Tiếng Anh là gì?

ENthird-party insurance
Danh từ
tiền bảo hiểm bên thứ ba