Từ điển Dict9
EV

thirdhand Tiếng Anh là gì?

ENthirdhand
Danh từ
người thứ ba; người trung gian
(biết được) qua người khác; người thứ ba