Từ điển Dict9
EV

thirstily Tiếng Anh là gì?

ENthirstily
Phó từ
[một cách] thèm khát