Từ điển Dict9
EV

thistly Tiếng Anh là gì?

ENthistly
Tính từ
có gai
mọc đầy cúc gai