Từ điển Dict9
EV

thoraces Tiếng Anh là gì?

ENthoraces
Danh từ
số nhiều của thorax
xem thorax