Từ điển Dict9
EV

thoughtfully Tiếng Anh là gì?

ENthoughtfully
Phó từ
[một cách] trầm tư
[một cách] chín chắn
[một cách] ân cần