Từ điển Dict9
EV

threateningly Tiếng Anh là gì?

ENthreateningly
Phó từ
[một cách] đe dọa; như đe dọa
the dog growled at me threateningly
con chó gầm gừ như đe dọa tôi