Từ điển Dict9
EV

three-d Tiếng Anh là gì?

ENthree-d
có ba chiều (dài, rộng và sâu)