Từ điển Dict9
EV

three-farthing Tiếng Anh là gì?

ENthree-farthing
Tính từ
rẻ mạt; rẻ tiền; tội nghiệp; thảm hại; đáng khinh