Từ điển Dict9
EV

three-line whip Tiếng Anh là gì?

ENthree-line whip
Danh từ
lệnh bỏ phiếu (của chủ tịch một đảng cho đảng viên đảng đó trong quốc hội, bảo phải bỏ phiếu như thế nào đó, nếu không là không trung thành với đảng)