Từ điển Dict9
EV

threepenny bit Tiếng Anh là gì?

ENthreepenny bit
Danh từ
đồng ba xu (trước đây, ở Anh)