Từ điển Dict9
EV

threshing-mill Tiếng Anh là gì?

ENthreshing-mill