Từ điển Dict9
EV

thriftbox Tiếng Anh là gì?

ENthriftbox
Danh từ
ống tiền; bùng binh