Từ điển Dict9
EV

thriftily Tiếng Anh là gì?

ENthriftily
Phó từ
[một cách] tiết kiệm, [một cách] tằn tiện