Từ điển Dict9
EV

thrived Tiếng Anh là gì?

ENthrived
xem thrive