Từ điển Dict9
EV

throatily Tiếng Anh là gì?

ENthroatily
Phó từ
[một cách] khàn khàn