Từ điển Dict9
EV

thromboses Tiếng Anh là gì?

ENthromboses
số nhiều của thrombosis