Từ điển Dict9
EV

thrombus Tiếng Anh là gì?

ENthrombus
Danh từ số nhiều thrombi
(y học) cục nghẽn