Từ điển Dict9
EV

throughput Tiếng Anh là gì?

ENthroughput
Danh từ
lưu lượng (máy tính)