Từ điển Dict9
EV

throw-way Tiếng Anh là gì?

ENthrow-way
Tính từ
bỏ đi sau khi dùng
được nói một cách (lửng lơ) cố ý không nhấn mạnh