Từ điển Dict9
EV

throwing-mill Tiếng Anh là gì?

ENthrowing-mill
Danh từ
xưởng dệt lụa
máy dệt lụa