Từ điển Dict9
EV

thruster Tiếng Anh là gì?

ENthruster
Danh từ
(thần thoại)
kẻ tìm cách ngoi lên