Từ điển Dict9
EV

thulium Tiếng Anh là gì?

ENthulium
Danh từ
chất thu-li-um (thuộc họ lanthan)