Từ điển Dict9
EV

thumbprint Tiếng Anh là gì?

ENthumbprint
Danh từ
dấu ấn chỉ ngón cái (trong căn cước)