Từ điển Dict9
EV

thunderation Tiếng Anh là gì?

ENthunderation
quỉ tha ma bắt!