Từ điển Dict9
EV

thunderously Tiếng Anh là gì?

ENthunderously
Phó từ
[một cách] ầm ầm như sấm