Từ điển Dict9
EV

thunderstricken Tiếng Anh là gì?

ENthunderstricken