Từ điển Dict9
EV

thur Tiếng Anh là gì?

ENthur
(cách viết khác Thurs) (viết tắt của Thursday)
thứ năm
Thurs 26 June
thứ năm 26 tháng sáu