Từ điển Dict9
EV

thurify Tiếng Anh là gì?

ENthurify
Động từ
dâng hương; lắc bình hương (ở giáo đường)