Từ điển Dict9
EV

thymol Tiếng Anh là gì?

ENthymol
Danh từ
dầu xoa bóp, sát trùng lấy từ tinh dầu bách lý hương