Từ điển Dict9
EV

tic-tac Tiếng Anh là gì?

ENtic-tac
như ticktack