Từ điển Dict9
EV

tick-tock Tiếng Anh là gì?

ENtick-tock
Danh từ
(thường số ít)
tiếng tích tắc (của đồng hồ)