Từ điển Dict9
EV

ticker-tape Tiếng Anh là gì?

ENticker-tape
Danh từ
băng giấy in (ở máy điện báo in chữ…)
băng giấy [ném qua cửa sổ để] hoan nghênh