Từ điển Dict9
EV

ticking-off Tiếng Anh là gì?

ENticking-off
Danh từ
(số nhiều tickings-off)
sự quở trách ai một trận nên thân