Từ điển Dict9
EV

ticktack Tiếng Anh là gì?

ENticktack
Danh từ
tiếng tích tắc (của đồng hồ)
tiếng đập của tim
hiệu báo (bằng cờ hiệu trong cuộc chạy thi)