Từ điển Dict9
EV

tiddly Tiếng Anh là gì?

ENtiddly
Tính từ
(thgt) hơi say, chuếnh choáng, ngà ngà say
(thgt)rất nhỏ, không đáng kể