Từ điển Dict9
EV

tidily Tiếng Anh là gì?

ENtidily
Phó từ
[một cách] sạch gọn, [một cách] ngăn nắp