Từ điển Dict9
EV

tie-bolt Tiếng Anh là gì?

ENtie-bolt
Danh từ
(kỹ thuật) bu-lông nối