Từ điển Dict9
EV

tie-breaker Tiếng Anh là gì?

ENtie-breaker
Danh từ
(cách viết khác tie-break) (thể thao)
quả chơi thêm để phân được thua (khi cuối cuộc hai bên hoà điểm)