Từ điển Dict9
EV

tie-dye Tiếng Anh là gì?

ENtie-dye
Động từ
buộc một số chỗ lại mà nhuộm (khiến vải nhuộm xong có chỗ đậm chỗ nhạt)