Từ điển Dict9
EV

tig Tiếng Anh là gì?

ENtig
Danh từ
(cách viết khác tag)
trò chơi đuổi bắt (của trẻ em)