Từ điển Dict9
EV

tige Tiếng Anh là gì?

ENtige
Danh từ
(kiến trúc) thân cột
(thực vật) thân (cây)